گاز و پتروشیمی

1 - اجرای خطوط انتقال گاز
2 - گاز رسانی به صنایع و مجتمعهای مسکونی
3 - گاز رسانی به جایگاههای CNG
4 - طرح ایمن سازی علمکهای گاز رسانی
5 - جمع آوری شیرهای پیاده رو منصوبه روی شبکه های گاز دار
6 - نصب ، جابجایی و جمع آوری انشعابات پراکنده
7 - گاز رسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه
8 - احیاء سیستم حفاظت کاتدیک
9 - نصب و راه اندازی ایستگاه اندازه گیری ، تقلیل فشار و افزایش فشار در تیپهای مختلفن مربوط