هیئت مدیره

رضا رجبیان

سمت:مدیرعامل

حسین ابوطالبی محمودآبادی

سمت:رئیس هیئت مدیره

داوود براتی

سمت:عضو هیئت مدیره

محمدرضا یدوی

سمت:بازرس اصلی