پروژه ها

ساخت تابلو

محل اجرای پروژه : عسلویه                         طرف قرارداد : شرکت توسعه احیاد اصفهان      تاریخ اجرا : 1382

ساخت کوبیکل 20kv

محل اجرای پروژه : اصفهان-جنب پالایشگاه طرف قرارداد : شرکت شیر و گاژ اصفهان         تاریخ اجرا : 1382

ساخت تابلو

محل اجرای پروژه :سد گتوند-دزفول                طرف قرارداد : شرکت شهرآذین                  تاریخ اجرا : 1382

بهینه سازی روشنایی معابر

محل اجرای پروژه : تهران,خیابان زنجان      طرف قرارداد :برق استان تهران                      تاریخ اجرا : 1395

پروژه تامین برق اسکان کارگری

محل اجرای پروژه : منطقه برق بهمن        طرف قرارداد : برق استان تهران                    تاریخ اجرا : 1395

پروژه تامین برق ایستگاه CNG

محل اجرای پروژه : منطقه برق آزادی          طرف قرارداد : برق استان تهران                     تاریخ اجرا : 1395

اجرای تاسیسات الکتریکی واحد های ساختمانی مسکن مهر

محل اجرای پروژه:مسکن مهر نطنز          طرف قرارداد:اتحادیه مسکن مهر نطنز             تاریخ اجرا:1389

اجرای سیستم الکتریکی کارخانه سنگبری رنان

محل اجرای پروژه:نطنر,شهرک شجاع آباد طرف قرارداد:شرکت سنگ سازان رنان            تاریخ اجرا1387

اجرای سیستم الکتریکی

محل اجرای پروژه : قم,شهرک صنعتی شکوهیه طرف قرارداد : شرکت تشک رویا      تاریخ اجرا : 1384

نصب پست هوایی

محل اجرای پروژه : تهران,خیابان رودکی      طرف قرارداد : برق استان تهران                     تاریخ اجرا : 1395