هیئت مدیره

مهندس رضا رجبیان

سمت:مدیرعامل

مهندس حسین ابوطالبی محمودآبادی

سمت:رئیس هیئت مدیره

مهندس داوود براتی

سمت:عضو هیئت مدیره

پیمایش به بالا